Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti REM-Technik s.r.o. pro internetový obchod

Obchodní podmínky ke stažení v pdf

1.  Závaznost obchodních podmínek
2.  Nabídka, cena a uzavření obchodu
3.  Dodací podmínky
4.  Odstoupení od smlouvy
5.  Platba
6.  Záruka a reklamace
7.  Ostatní ujednání
8.  Ochrana osobních údajů
 
 

1.          Závaznost obchodních podmínek

1.1.  Předmětem těchto obchodních podmínek společnosti REM-Technik s.r. o., se sídlem Brno 615 00, Klíny 35, IČO 262 90 464, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C,vložka 42165, vydaných v souladu s ustanovením § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „podmínky“ nebo „OP“), je úprava základních podmínek kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu na dodávku zboží mezi podnikateli.

1.2.  Každá kupní smlouva (dále jen „smlouva“ nebo „objednávka“), která bude uzavřena s libovolným obchodním partnerem, který je podnikatelem, jako kupujícím (dále jen „kupující“), se bude řídit těmito OP, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod prodávajícího je určen pouze podnikatelům, a že tyto všeobecné smluvní podmínky, jakož i koupě zboží v internetovém obchodě prodávajícího není určena pro spotřebitele. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je přesné vyplnění údajů o kupujícím coby podnikateli, prohlášení kupujícího, že zboží kupuje v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti, jakož i akceptace těchto OP. Ustanovení, která jsou odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek, jsou platná pouze na základě výslovného písemného souhlasu prodávajícího; ustanovení § 1740 odst. 3 a 1751 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále i jen občanský zákoník), se vylučuje.

 

2.           Nabídka, cena a uzavření obchodu

2.1.  Ceny uvedené na internetových stránkách internetového obchodu, v katalozích vydávaných prodávajícím, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty, internetu, vztahující se k cenám zboží, jsou ceny nezávazné mající pouze indikativní charakter a tyto informace nejsou považovány za návrh na uzavření smlouvy.

2.2. Prodávající je oprávněn bez písemného oznámení měnit produkty i ceny.

2.3. Prodávající neodpovídá za případné chybné údaje uvedené v katalogu, na internetu, časopise nebo propagačním materiálu.

2.4. Ceny uvedené v nabídkách jsou smluvní a jejich platnost je 30 dní od data vystavení, pokud není určeno jinak.

2.5. Uvedené ceny jsou bez DPH. Náklady na přepravu zboží od prodávajícího, balení a pojištění zboží během přepravy nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou kupujícímu účtovány samostatně dle tarifu poštovních či dopravních služeb. Obaly jsou nevratné. Prodávající je registrován u firmy EKO-KOM a. s. pod číslem EK-F00026928 a pro úhradu recyklačních příspěvků z elektrozařízení u firmy ELEKTROWIN pod číslem KH001/05-ECZ.

2.6. Smlouva vznikne teprve tehdy, když prodávající po obdržení písemné objednávky od kupujícího tuto objednávku kupujícímu písemně potvrdí. Samotná nečinnost prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn potvrdit objednávku také emailem nebo faxem.

2.7. Dodatečné změny v objednávce jsou možné jen po jejich písemném potvrzení prodávajícím a v případě jejich akceptace přiměřeně prodlužují dodací lhůtu. Pro vyúčtování jsou rozhodná množství, rozměry nebo váhy, které zjistí a zkontroluje prodávající.

2.8. Chybně objednané zboží je nevratné.

2.9. Veškeré nabídky, plány, popisy, návody a projektové doklady se bez souhlasu prodávajícího nesmí kopírovat či jinou formou zpřístupnit třetím osobám.

2.10. Zboží vyrobené na zakázku je nevratné.

2.11. Zboží zůstává majetkem společnosti REM-Technik s.r. o. až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující výslovně souhlasí s tím, že pokud neuhradí kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu bylo zboží kupujícím vráceno a zavazuje se jej prodávajícímu na jeho výzvu neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od dne obdržení výzvy vrátit, a to na své nebezpečí a náklady. Kupující se zavazuje se zbožím, které nebylo dosud zaplaceno nedisponovat a na požádání prodávajícího mu jej okamžitě vydat a umožnit převzetí ze svých prostor.

2.12. Prodávající se prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu nezavazuje k jeho instalaci, montáži, zabudování či poskytnutí jiných obdobných služeb, pokud není v písemném potvrzení objednávky uvedeno jinak

 

3.          Dodací podmínky

3.1. Termín dodání zboží je uveden v písemném potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající může ve výjimečných případech, kdy bude termín dodání pro nepředvídatelné překážky mimo možnost ovlivnění ze strany prodávajícího ohrožen, termín dodání přiměřeně prodloužit, musí však tuto změnu neprodleně ohlásit kupujícímu.

3.2. Dodání zboží se uskutečňuje vydáním zboží kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího, předáním zboží pracovníkem prodávajícího kupujícímu, nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit podpisem na dodacím listě. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží opustí závod nebo sklad prodávajícího (EX WORK).

3.3. Po dohodě s kupujícím může prodávající dodat a fakturovat i dílčí dodávky.

3.4. V případě, že kupující včas neuhradí splatnou kupní cenu, popř. splatnou zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen dle sjednané kupní smlouvy plnit a v tomto případě není dána odpovědnost prodávajícího za případnou újmu kupujícího ani povinnost hradit jakékoliv sankce. Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků kupujícího prodávajícím přiměřeně prodloužen, pokud zálohové nebo neuhrazené faktury vyplývající z dané kupní smlouvy nebo jiných smluv nebyly uhrazeny včas a/nebo nebyly zaplaceny v plné výši a/nebo vůbec.

3.5. Za prodlení dodávky v důsledku živelných pohrom, v důsledku neočekávaných zdržení při celním řízení, výpadku výroby, transportních škod, stávek, přerušení provozu, prodlení při dodávce surovin a materiálu, či vyšší moci nenese prodávající zodpovědnost. Za vyšší moc se považuje zejména válka, požár, povodeň, závažné přírodní anomálie, přerušení dopravy, embargo, vládní opatření, úpravy či omezení, zákazu dovozu nebo vývozu zboží a nemožnosti obstarat dodávky materiálu, zařízení nebo výrobních prostředků, neštěstí, výbuch, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá prodávající vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži prodávajícího ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů prodávajícího nebo jejich subdodavatelů.


4.         
Odstoupení od smlouvy:

4.1. Prodávající má právo odstoupit od objednávky:
a) pokud má pochybnosti o platebních schopnostech kupujícího.
b) pokud je dodavatel prodávajícího nebo jeho subdodavatel v prodlení s dodávkou zboží déle než 6 měsíců.

4.2. Prodávající má dále právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou, ke které je povinen dle právních předpisů či smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy má prodávající také tehdy, pokud kupující vstoupí do likvidace, ocitne se v úpadku nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Tímto zůstává právo prodávajícího na náhradu újmy nedotčeno.

4.3.  Kupující může odstoupit od objednávky, pokud nejsou dodrženy dodací podmínky viz.bod 4.1.b). Odstoupení od objednávky je nutno adresovat druhé straně doporučeným dopisem s dodejkou.

4.4.  Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe prodávající a kupující berou nebezpečí změny okolností.


5.         
Platba

5.1. Kupní cena je splatná ve lhůtě a měně uvedené na faktuře.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení předem, bude vystavena zálohová faktura, splatná do 5 dnů od data vystavení. Takováto zálohová platba předem není považována za závdavek.

5.3. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího vedený u peněžního ústavu, zaplacením prodávajícímu v hotovosti, nebo zaplacením zboží na dobírku.

5.4.  Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 30 dnů, může prodávající:
a) ostatní dodávky pozastavit.
b) požadovat po kupujícím úrok z prodlení dle sazby ČNB a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení a dále má nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním dluhu. Náklady na upomínky a právní porady související s tímto obchodním případem budou vyfakturovány samostatně.
c) uplatněním smluvní pokuty a dalších shora uvedených nároků není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 
5.5.  Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.6.  Jakákoliv platba kupujícího může být i bez jeho souhlasu, a přestože byla určena na úhradu závazku, který kupující hodlal plnit, dle uvážení prodávajícího přednostně použita na úhradu nezaplacených pohledávek prodávajícího vyplývajících z dané kupní smlouvy nebo z jiných smluv, přičemž platby budou nejdříve započítány na vzniklé náklady a příslušenství a poté na jistinu pohledávky. Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu prodávajícího.


6.          
Záruka, reklamace

6.1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, poškozením elektrostatickým nábojem a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací či nedodržením udaných síťových podmínek, stejně jako poškození způsobená vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

6.2. Záruka zaniká okamžitě, pokud kupující sám či třetí osoba mění či jinak zasahuje do předmětu plnění bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

6.3. Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu 12 měsíců. Počátkem záruční doby se rozumí okamžik, kdy je zboží odevzdáno kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, okamžik, kdy zboží dojde do místa určení. Kupující musí při reklamaci předložit fakturu a dodací list. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně, poštou, faxem či e-mailem. V písemném vyjádření musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.4. Zjistí-li kupující rozpor mezi údaji uvedenými v dodacím listě, faktuře nebo zjistí-li poškození zboží vlivem přepravy či jeho zjevné poškození, je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu a písemně (poštou, faxem, e-mailem) reklamovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou prodávajícím uznány.

6.5. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží prodávajícím dle jeho volby opraveno nebo vyměněno za nové. Reklamace bude vyřízena v době nezbytně nutné k odbornému posouzení oprávněnosti reklamace a odstraňování vady či dodání nového zboží.

6.6. Záruka obsahuje opravu vadného dílu nebo výměnu za nový. Neobsahuje instalační náklady, servis a nepřebírá odpovědnost nebo ručení za nepřímé, zvláštní, nahodilé či následné škody jakéhokoliv druhu na defektním výrobním zařízení či provozu, včetně ušlého zisku či ztráty obchodní příležitosti.

6.7. Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny kupujícím v případě reklamací není povoleno.

6.8. Zboží je určeno pouze pro komerční použití.


7.         
Ostatní ujednání

7.1. Práva a povinnosti, jež neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., s vyloučením kolizních norem, jakož i s výslovným vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

7.2. Všechny spory vyplývající z právních sporů z uzavřené smlouvy budou strany řešit vzájemnou dohodou. Jestliže nedojde k dohodě, bude přistoupeno k soudnímu řízení. Místem sudiště je Brno.

7.3. Uzavřením objednávky kupující souhlasí s tím, že tyto podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto obchodních podmínek.

7.4. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese: www.rem-shop.cz.


8.         
Ochrana osobních údajů

8.1. Společnost REM-Technik s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“),a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. Tato Informace o zpracování osobních údajů Kupujících obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení. Společnost REM-Technik s.r.o. vystupuje ve vztahu k osobním údajům Kupujících v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Kupující mají právo se na společnost REM-Technik s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce.
 
8.2. Správce zpracovává vybrané osobní údaje Kupujících za následujícími účely:
a) plnění obchodní smlouvy/ jednání o kupní smlouvě;
b) plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
 
8.3. Právním titulem ke zpracování osobních údajů Kupujících ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:
a)plnění smlouvy;
b)oprávněné zájmy správce;
c)plnění právních povinností správce.
Co do rozsahuzpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Kupujících: jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 
8.4. Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Kupujících ze strany Správce je následující:
a) po dobu trvání smluvního vztahu;
b) po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.
 
8.5. Kupující jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:
a) právo na přístupk osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
b) právo na opravuosobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
c) právo na výmazosobních údajů („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracováníosobních údajů;
e) právo vznést vůči Správci námitkuproti zpracování osobních údajů;

 

Zboží bylo vloženo do košíku

Pokračovat v nákupu Do košíku